ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A PSEC Pasaréti Sportegészségügyi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13., Cg.: 01-09-867705) („PASAMED”) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalja össze azokat a legfontosabb információkat és szabályokat, melyeket a PASAMED adatkezeléssel kapcsolatban Önnek, mint a PASAMED honlap vagy a PASAMED rendelő látogatójának ismernie kell (“Tájékoztató”).

 

Adatkezelő: PSEC Pasaréti Sportegészségügyi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13., Cg.: 01-09-867705).

email: info@pasamed.hu

telefon: +36 30 645 1632

honlap: www.pasamed.hu

Az adatkezelés jogi hátterét adó fontosabb jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüak.”)
 • az egészégügyről szóló 1997. évi CLIV törvény („Eütv.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”)

A PASAMED, mint adatkezelő a felhasználók, ügyfelek által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli. 

 

Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

 • Az adatkezelés célhoz kötöttsége.
 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság.
 • Adattakarékosság.
 • Pontosság.
 • Korlátozott tárolhatóság.
 • Integritás és bizalmas jelleg.

                                 

 

 1. Definíciók, rövidítések

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: a) faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.

Egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában vagy – törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, – ideértve az ehhez kapcsolódó – a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is

 

 

 1. Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme

Az adatkezelésre a PASAMED által nyújtott egészségügyi szolgáltatás(ok) igénybevétele érdekében kerül sor. Az adatkezelés célja a gyógykezelés.

Gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások nyújtását, illetve beutalók adását.

A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges:

 • Személyazonosító adatok (név, állandó lakcím (értesítési cím), születés hely és időpont, édesanyja születési neve, társadalombiztosítási azonosító jel). Ezen adatok kezelésének célja az Önnel való kapcsolattartás, illetve a gyógyító – megelőző tevékenység hatékony ellátásának elősegítése.
 • Az időpontfoglalással, illetve az elkészült leletekkel kapcsolatos értesítéshez érvényes e-mail cím és telefonszám megadása is szükséges. Ezen adatok kezelésének célja az Önnek való kapcsolattartás, illetve a gyógyító – megelőző tevékenység hatékony ellátásának elősegítése
 • Egészségügyi adatok – Ezen adatok kezelésének célja az Ön eredményes gyógykezelésének elősegítése, az Ön egészségügyi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, a betegjogok érvényesítése, a statisztikai vizsgálat, anonimizált tudományos kutatás, az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése elősegítése

A PASAMED csak olyan személyes, illetve egészségügyi adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes, illetve az egészségügyi adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes, illetve egészségügyi adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük. 

Valamennyi személyes és egészségügyi adat megadása önkéntes, az Ön mérlegelésén múlik.  Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szükséges adatok megadása nélkül a PASAMED nem képes az egészségügyi szolgáltatás nyújtására, illetve a megadott adatok teljeskörűsége nagyban befolyásolhatja a gyógykezelés eredményességét, illetve Ön köteles az ellátásában közreműködő orvosokkal, asszisztensekkel együttműködni és tájékoztatni őket saját betegségével kapcsolatban mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv összeállításához, mások életének vagy testi épségének megőrzéséhez (így különösen fertőző betegségek).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pasamed.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) látogatásakor a PASAMED web-szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja Általános Adatvédelmi Rendelet) II. fejezet 6. cikk. 1. a és c pontja, illetve az Eüak. 12.§ (1)-(2)bek. illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentáció adatkezelési időtartamát az Eütv határozza meg. Egészségügyi dokumentációnak számít a gyógykezelés során a PASAMED tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás, vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

A kapcsolattartási adatok törlésére akkor kerül sor, amikor ezen adatokra már nincs szükség. Különleges körülmények között ezen adatok hosszabb ideig is tárolhatóak, például az Ön panasza vagy bírósági keresete, peres eljárás esetén.

 1. Adatbiztonság

A PASAMED mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, tűzfal, hozzáférés korlátozása, jelszó alkalmazása.

Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz a PASAMED munkavállalói, szakmai vezetésért felelős ügyvezetője, a gyógykezelésben együttműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A papíralapú dokumentációt, a PASAMED székhelyén, zárható szekrényeken tárolja. Az elektronikusan rögzített dokumentációt a PASAMED zárt helyen tartott saját szerverén tárolja., mely csak a helyi hálózatból érhető el.  A PASAMED az adatok rögzítése során  DOKUMEDIK betegirányítási rendszert használ.

 

 1. Orvosi titok, adattovábbítás

Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Önnek továbbá joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

A PASAMED védi az orvosi titkot, harmadik személyek részére orvosi titkot csak az Ön írásbeli engedélye alapján ad ki, kivéve, ha az egészségügyi adatok kiadását törvény rendeli el, vagy az mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

Nem minősül adattovábbításnak a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók számára történő személyes adatok továbbítása.

A Társaság a működéséhez, illetve jogszabályokban foglalt kötelezettségei ellátásához az adatokat továbbít, illetve szükség esetén továbbíthat a könyvelőjének, a rendszergazdának és jogi képviselőjének.

 

       VII.       Az érintett jogainak gyakorlása

Ön, mint érintett bármikor jogosult írásban tájékoztatást kérni a személyes és egészségügyi adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes és egészségügyi adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. A PASAMED, mint adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön, mint érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes.

Továbbá Ön, mint az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt a PASAMED, mint adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. 

Amennyiben kérdése van vegye fel az adatvédelmi tisztviselővel a kapcsolatot a eszter@pasamed.com  e-mail címen. Ön, mint érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk, a módosítás dátumát a tájékoztató alján jelezzük. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a tájékoztatót és tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról.

 

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május 25.